Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

TIP service agency‚ s. r. o.

Bezpečnostně-právní poradenství

 Poradenství v oblasti bezpečnosti a práva

     Tato nabídka úzce souvisí zejména s další nabízenou službou, a to službou soukromých detektivů – vyšetřovatelů. Ne každý člověk vždy ví na koho se má se svým problémem obrátit a nebo je i připraven řešit své záležitosti úřední cestou příslušného orgánu, který jen těžko může zajistit osobní přístup a s plným nasazením se danému problému věnovat. To souvisí jednak s vyžadovanou nestranností tohoto orgánu, s jeho přetížeností  nebo případně i neochotou či nezájmem konkrétního úředníka. Naše společnost nabízí svým klientům z řad občanů i podnikatelských subjektů osobní přístup k problémům, ať se již jedná o záležitosti spadající do oblasti sporů, které vycházejících ze soukromého, pracovního či obchodního života, nebo záležitosti související s pocitem či již fakticky existujícím ohrožením tělesné integrity nebo majetku. Jsme připraveni s každým klientem probrat jeho záležitost, prostudovat dokumentaci a navrhnout další postup včetně zhodnocení jeho reálných možností v případě, pokud se obrátí nebo se již obrátil na orgán státní správy nebo samosprávy . Zajistíme co nejlepší výchozí pozici pro klienta , který by se např. jako poškozený  obrátil a nebo se již obrátil na policejní orgány , vyhodnotíme vyšetřovací spis , navrhneme jeho doplnění o důkazní prostředky, které sami pro potřeby dalšího vyšetřování zajistíme nebo jejich zajištění navrhneme. Obdobně postupujeme i v případě záležitostí spadajících do oblasti správních činností, běžného občanského nebo podnikatelského dění.  Pomůžeme při zakládání nebo změnách prováděných v obchodních společnostech. Vedle toho nabízíme účinnou pomoc obětem domácího násilí a nebezpečného pronásledování tzv. stalkingu, kteří se buď obávají reakce násilníka nebo okolí a nechtějí se v dané chvíli  veřejně obrátit na orgány státu včetně orgánů policejních.
      Tuto činnost zajišťujeme prostřednictvím profesionálů s odpovídajícím VŠ vzděláním v oborech psychologie, managmentu, bezpečnosti i práva a zkušenostmi získanými dlouholetým působením ve státních orgánech, kde se touto činností zabývali. Kromě toho v případě potřeby velmi úzce spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi  a notáři , se kterými můžeme dovést do konce i spory vedené již výhradně cestou soudní. 
 
V souhrnu se tedy jedná o poradenskou činnost v oblastech dotýkajících se zejména :
 
-  ochrany majetku a osob                                                                                                                            
-  ochrany práv a oprávněných zájmů v rámci řízení trestního, správního i obchodního
-  pomoci obětem domácího násilí a stalkingu včetně případného kontaktu druhé strany  nebo poskytnutí vlastní ochran
-  pomoci při zakládání a změnách ve společnostech včetně řešení sporů  vznikajících  mezi  společníky, sporné úkony provedené ve firmách včetně jednání jejich statutárních zástupců, převodů majetku nebo obchodních podílů ,existence „bílých koní“ )
-  vlastních jednání, při  kterých poskytujeme vedle ochrany (případně i důkazního prostředku v podobě následné svědecké výpovědi) i  odbornou pomoc přímo na místě
-  výběru a prověřování zaměstnanců
TOPlist